Obchodní podmínky

1) VŠEOBECNÉ PODMÍNKY


Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti mezi firmou Ing. Petr Ďurčík – „CONCRETE“, se sídlem Libočany 185, Libočany, PSČ: 439 75, IČO: 46065075, dále jen „prodávající“, na straně jedné a kupujícími na straně druhé. Tyto obchodní podmínky upravují rozdílně práva a povinnosti pro kupující, kteří vystupují ve vztazích s prodávajícím jako kupující spotřebitelé (dále jen „kupující spotřebitel“), kdy kupující spotřebitel je vymezen §52 odst.3 z.č. 40/1964 Sb. a rozdílně pro osoby fyzické či právnické podnikající podle živnostenského zákona či jiného zvláštního zákona či státní instituce a organizace (dále jen „ kupující podnikatel“), kteří ve vztazích s prodávajícím jednají v rámci své obchodní či jiné podnikatelské činnosti, kdy rozdílná práva a povinnosti obou kupujících jsou upravena a odlišena níže jako práva a povinnosti „kupujícího spotřebitele“ a práva a povinnosti „kupujícího podnikatele“. Pokud tyto podmínky upravují některá práva společně a shodně pro kupujícího spotřebitele i kupujícího podnikatele, jsou kupující podnikatel i kupující spotřebitel shodně označováni jako „kupující“

Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím spotřebitelem se řídí níže uvedenými obchodními podmínkami a dále v rozsahu těmito podmínkami neupravenými z.č. 40/1964 Sb. (dále jen „o.z.), z.č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele a dále předpisy upravujícími vztahy mezi prodávajícím a kupujícím nepodnikatelem.

Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem se řídí níže uvedenými obchodními podmínkami a dále v rozsahu těmito podmínkami neupravenými z.č. 513/1991 Sb. (dále jen „obch.z.) a dále příslušnými právními předpisy upravujícími vztahy mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem.

 

2) Ceníky a ceny zboží

Cenu prodávaného zboží stanoví prodávající v ceníku, který je dostupný na webové stránce společnosti tzn. concrete-libocany.cz.  Prodávající aktualizuje ceník vždy po změně ceny dodavatele prodávajícího, resp. výrobce nabízeného výrobku. A to do 14ti dnů od vyjádření výrobce. V této lhůtě si prodávající vyhrazuje právo na změnu ceny kupujícímu.


Jako cena při uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím platí cena uvedená v ceníku v okamžik uzavření kupní smlouvy (pozn. úhradou částky na účet prodávajícího) s ohledem na ceník daných výrobců. V případě, že není cena zboží známa v době uzavření kupní smlouvy, bude stanovena dohodou stran později, kdy v tomto případě má kupující spotřebitel povinnost do 5ti dnů od prokazatelného sdělení kupní ceny prodávajícím sdělit, zda sdělenou kupní cenu akceptuje či nikoliv. V případě, že kupující nesdělí ve lhůtě akceptaci ceny, považuje se tento projev jako nesouhlas s cenou a s nabídkou prodávajícího a kdy prodávající je následně oprávněn zrušit objednávku bez sankcí pro obě strany.

 

3) Objednání zboží

Překontrolovaná objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícího a úhradou celkové částky prodávajícímu (viz část 4, možnosti úhrady). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, dopravy a palety, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

 

4) Způsob úhrady

Kupní cena zboží je splatná okamžikem uzavření kupní smlouvy a to po dohodnutí ceny,množství a termínu dodávky a musí být zaplacena, nejpozději však před převzetím zboží.

Možnosti úhrady:

Kupní cenu lze uhradit převodem na účet provozovatele stránek concrete-libocany.cz
čísla bankovního účtu:

GE Money bank 1819636714/0600

nebo

platba v hotovosti.

Úhrada fakturou je možná pouze tehdy, je-li  tento způsob v jednotlivém případě zvlášť dohodnut.

 

5) Odstoupení od kupní smlouvy

Zákazník - spotřebitel je v souladu se zák.č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, oprávněn v případě nákupu zboží prostřednictvím internetu od kupní smlouvy i bez udání důvodu odstoupit. Musí tak učinit ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupení se děje písemným oznámením o odstoupení od smlouvy zaslaným spolu se zbožím na adresu prodávajícího k tomuto účelu určenou (adresa bude sdělena zákazníkovi individuálně na zákl. telefonického hovoru). Zboží musí být zasláno ve stavu, v jakém jej zákazník převzal, bez jakéhokoli poškození či znehodnocení, nesmí nést žádné známky jeho používání a musí být vráceno včetně příslušenství, veškeré dokumentace a v originálním obalu.

Nebezpečí spojené se zpětným zasláním zboží stejně jako důkaz o jeho zaslání nese zákazník (doporučujeme Vám proto zboží řádně zabalit, aby nedošlo ke znehodnocení jeho originálního obalu, popř. zboží větší hodnoty pojistit).

Kupující spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí kupující spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající kupujícímu spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží (náklady na přepravu).
 

Pokud zákazník zboží zaslal zpět včas a řádně, vrátí provozovatel zákazníkovi uhrazenou kupní cenu vráceného zboží vč. DPH bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od obdržení zboží.

Zákazník není oprávněn odstoupit od smlouvy na dodávku zboží, které bylo upraveno dle jeho požadavků, nebo zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření kupní smlouvy nedojde.

 

6) Reklamace

Obecné podmínky reklamace

Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách. Kupující může oprávněnou reklamaci podat jednou z následujících možností:


Písemnou formou na adresu prodávajícího : Ing. Petr Ďurčík se sídlem : Libočany 185, Libočany, PSČ 439 75, IČO 46065075

a nebo

prostřednictvím emailu na prostebeton@email.cz


Zákazník je povinen uvést následující údaje : číslo objednávky.doložit doklad o vlastnictví zboží (faktura, daňový doklad) a uvést co nejpřesnější popis závad a jejich projevů, popř. jak závadám došlo.

Zákazník není oprávněn odstoupit od smlouvy na dodávku zboží, které bylo upraveno dle jeho požadavků, nebo zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

Lhůta 30ti dnů vyjádření o reklamaci je platná ode dne převzetí reklamovaného zboží do rukou prodejce.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.

 

7) Ochrana osobních dat

Provozovatel ručí za to, že všechny údaje o zákazníkovi, které získá spolu s jeho objednávkou zboží, jsou shromažďovány, zpracovávány a ukládány pouze pro účely splnění jeho objednávky a pro účely dalšího nabízení obchodu a služeb tomuto zákazníkovi. Provozovatel poskytuje tyto údaje dalším subjektům pouze za účelem odbavení objednávky.


www.onlysoft.cz www.televizezatce.cz www.hilldesign.cz

Designed by Hilldesign public system by Igens.cz, Concrete Libočany ©2011